کریستال ,اسیلاتور / Crystal ,Oscillator

تعداد زیر شاخه ها:  2 تعداد محصولات:  53


قیمت قطعات بروز نیست لطفا قبل از خرید با پشتیبانی تماس بگیرید


زیر شاخه

  • 12000MHZ
  • MFGPN:  12000MHZ
  • Generic:  12000
  • تولیدکننده:  CHINA
  • توضیح:  CRYSTAL 12MHZ 20PF 20PPM Through Hole 1/1000HC-49US
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 2,000 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,600 تومان
  • CRYSTAL11.150MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL11.150MHZ
  • Generic:  11150
  • تولیدکننده:  KOREA
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 11.150 MHz مگاهرتز می باشدHC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL 12.000 MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL 12.000 MHZ
  • Generic:  12000
  • تولیدکننده:  LIT
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 12.000 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL11.0592MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL11.0592MHZ
  • Generic:  11592
  • تولیدکننده:  LIT
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 11.592 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL11.0592MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL11.0592MHZ
  • Generic:  11592
  • تولیدکننده:  NTK
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 11.0592 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL 3.93216 MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL 3.93216 MHZ
  • Generic:  393216
  • تولیدکننده:  ADO
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 3.93216 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL 6 MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL 6 MHZ
  • Generic:  6000
  • تولیدکننده:  4TK
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 6 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL 4.096 MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL 4.096 MHZ
  • Generic:  4096
  • تولیدکننده:  NEC
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 4.096 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL 4.096 MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL 4.096 MHZ
  • Generic:  4096
  • تولیدکننده:  TEW
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 4.096 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL4.6625 MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL4.6625 MHZ
  • Generic:  46625
  • تولیدکننده:  LIT
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 4.6625 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL4000.0 MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL4000.0 MHZ
  • Generic:  4000
  • تولیدکننده:  TEW
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 4.000 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL 120-100 MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL 120-100 MHZ
  • Generic:  12000
  • تولیدکننده:  KSS
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 12.000 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL 12MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL 12MHZ
  • Generic:  12000
  • تولیدکننده:  NTK
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 12.000000 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL 15.000
  • MFGPN:  CRYSTAL 15.000
  • Generic:  15000
  • تولیدکننده:  TEW
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 15 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL 4.096 MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL 4.096 MHZ
  • Generic:  4096
  • تولیدکننده:  HY-Q
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 4.096 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTA L 8MHZ
  • MFGPN:  CRYSTA L 8MHZ
  • Generic:  8000
  • تولیدکننده:  4TK
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 8 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL 3.579545 MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL 3.579545 MHZ
  • Generic:  3579545
  • تولیدکننده:  N.D.K
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 3.579545 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL 10.240 MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL 10.240 MHZ
  • Generic:  10240
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 10.240 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL 10.245 MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL 10.245 MHZ
  • Generic:  10245
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 10.245 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان
  • CRYSTAL 2.00 MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL 2.00 MHZ
  • Generic:  2000
  • تولیدکننده:  HY-Q
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 2000.00 KHz مگاهرتز می باشد LARGE
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 3,700 تومان
  • 50 < 100 : 3,600 تومان
  • 100 < : 3,500 تومان
  • CRYSTAL 6 MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL 6 MHZ
  • Generic:  6000
  • تولیدکننده:  TEW
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 6.0 MHz مگاهرتز می باشد HC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان