Fuse , Circuit Protection

تعداد زیر شاخه ها:  6 تعداد محصولات:  74


قیمت قطعات بروز نیست لطفا قبل از خرید با پشتیبانی تماس بگیرید


زیر شاخه

  • NF100 -SS
  • MFGPN:  NF100 -SS
  • Generic:  100A3P
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF100-SS 100Amp 3POLE 250VDC 50/60Hz
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 2,600,000 تومان
  • 50 < 100 : 2,550,000 تومان
  • 100 < : 2,540,000 تومان
  • NF100-CP
  • MFGPN:  NF100-CP
  • Generic:  75A2P
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF100-CP 75Amp 2 Pole.600V AC 50/60Hz
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 670,000 تومان
  • 50 < 100 : 665,000 تومان
  • 100 < : 660,000 تومان
  • NF100-CS
  • MFGPN:  NF100-CS
  • Generic:  75A3P
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF100-CS 75Amp 3 Pole 250V DC 50/60Hz
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,700,000 تومان
  • 50 < 100 : 1,690,000 تومان
  • 100 < : 1,680,000 تومان
  • NF 100-SS
  • MFGPN:  NF 100-SS
  • Generic:  60A
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF100-SS 60Amp 3 Pole 600V DC 50/60Hz
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,240,000 تومان
  • 50 < 100 : 1,235,000 تومان
  • 100 < : 1,230,000 تومان
  • NF100- SS
  • MFGPN:  NF100- SS
  • Generic:  80A
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF100-SS63-80Amp 4pole 660V AC 50/60Hz
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,380,000 تومان
  • 50 < 100 : 1,375,000 تومان
  • 100 < : 1,370,000 تومان
  • NF100-S S
  • MFGPN:  NF100-S S
  • Generic:  100A4P
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF100-SS 80-100Amp 4Pole 660V AC 50/60Hz
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,480,000 تومان
  • 50 < 100 : 1,475,000 تومان
  • 100 < : 1,470,000 تومان
  • NF225-CS
  • MFGPN:  NF225-CS
  • Generic:  125A
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF225-CS 150Amp 3Pole 250V DC 50/60Hz SHT(DC24V)
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 890,000 تومان
  • 50 < 100 : 885,000 تومان
  • 100 < : 880,000 تومان
  • NF225-LS
  • MFGPN:  NF225-LS
  • Generic:  150A
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF225-LS 150Amp 3Pole 600V DC 50/60Hz
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 890,000 تومان
  • 50 < 100 : 885,000 تومان
  • 100 < : 880,000 تومان
  • NF225-SS
  • MFGPN:  NF225-SS
  • Generic:  125A3P
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF225-SS 125Amp 3Pole 250V DC 50/60Hz SHT(DC48V)
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 850,000 تومان
  • 50 < 100 : 845,000 تومان
  • 100 < : 840,000 تومان
  • N F30-SS
  • MFGPN:  N F30-SS
  • Generic:  3AMP
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF30-SS -3Amp 3Pole 600V AC 50/60Hz
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 490,000 تومان
  • 50 < 100 : 485,000 تومان
  • 100 < : 480,000 تومان
  • NF 30-SS
  • MFGPN:  NF 30-SS
  • Generic:  10A2P
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF30-SS 10A-2Pole 600VAC
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 490,000 تومان
  • 50 < 100 : 485,000 تومان
  • 100 < : 480,000 تومان
  • NF3 0-SS
  • MFGPN:  NF3 0-SS
  • Generic:  15 A2P
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF30-SS 15A-2Pole 600VAC
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 490,000 تومان
  • 50 < 100 : 485,000 تومان
  • 100 < : 480,000 تومان
  • NF30 -SS
  • MFGPN:  NF30 -SS
  • Generic:  20A 2P
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF30-SS 20A-2Pole 250VDC
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 550,000 تومان
  • 50 < 100 : 545,000 تومان
  • 100 < : 540,000 تومان
  • NF30- SS
  • MFGPN:  NF30- SS
  • Generic:  20A3P
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF30-SS 20A 3Pole 600VAC
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 600,000 تومان
  • 50 < 100 : 595,000 تومان
  • 100 < : 590,000 تومان
  • NF30-S S
  • MFGPN:  NF30-S S
  • Generic:  30 A2P
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF30-SS 30A-2Pole 600VAC
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 720,000 تومان
  • 50 < 100 : 715,000 تومان
  • 100 < : 710,000 تومان
  • NF50-CS
  • MFGPN:  NF50-CS
  • Generic:  40A2P
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF50-CS 40A-2Pole 250VDC
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 720,000 تومان
  • 50 < 100 : 715,000 تومان
  • 100 < : 710,000 تومان
  • NF 50-CS
  • MFGPN:  NF 50-CS
  • Generic:  50A3P
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF50-CS 50A 3Pole 600V AC
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,600,000 تومان
  • 50 < 100 : 1,590,000 تومان
  • 100 < : 1,580,000 تومان
  • NF50-SH
  • MFGPN:  NF50-SH
  • Generic:  20A Z2P
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF50-SH 20A- Z2Pole 250 DC
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 650,000 تومان
  • 50 < 100 : 645,000 تومان
  • 100 < : 640,000 تومان
  • NF 50-SS
  • MFGPN:  NF 50-SS
  • Generic:  20A
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF50-CS 20A-3Pole 600VAC
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 750,000 تومان
  • 50 < 100 : 745,000 تومان
  • 100 < : 740,000 تومان
  • NF50 -SS
  • MFGPN:  NF50 -SS
  • Generic:  30A
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF50-CS 30A-2Pole 250DC
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 500,000 تومان
  • 50 < 100 : 495,000 تومان
  • 100 < : 490,000 تومان
  • NF50- SS
  • MFGPN:  NF50- SS
  • Generic:  40A 2P
  • تولیدکننده:  MITSUBISHI
  • توضیح:  NF50-CS 40A-2Pole 250DC
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 630,000 تومان
  • 50 < 100 : 625,000 تومان
  • 100 < : 620,000 تومان