CRYSTAL11.150MHZ


  • CRYSTAL11.150MHZ
  • MFGPN:  CRYSTAL11.150MHZ
  • Generic:  11150
  • تولیدکننده:  KOREA
  • توضیح:  کریستال کوآرتز CRYSTAL 11.150 MHz مگاهرتز می باشدHC-49/U
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,850 تومان
  • 50 < 100 : 1,800 تومان
  • 100 < : 1,750 تومان