مقاومت / Resistor

تعداد زیر شاخه ها:  18 تعداد محصولات:  1396


قیمت قطعات بروز نیست لطفا قبل از خرید با پشتیبانی تماس بگیرید


زیر شاخه

  • 1 KOHM
  • MFGPN:  1 KOHM
  • Generic:  1
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  1 KOHM 3 W 5%
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 3 KOHM
  • MFGPN:  3 KOHM
  • Generic:  3
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  3 KOHM 3 W 5%
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 10 MOHM
  • MFGPN:  10 MOHM
  • Generic:  10
  • تولیدکننده:  TAI WAN
  • توضیح:  10 MOHM 5% 3W
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 10 OHM
  • MFGPN:  10 OHM
  • Generic:  10
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  10 OHM 5% 3W RESISTOR
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 10 KOHM
  • MFGPN:  10 KOHM
  • Generic:  10
  • تولیدکننده:  BPW
  • توضیح:  10 KOHM 5% 3W RESISTOR
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 1.2 KOHM
  • MFGPN:  1.2 KOHM
  • Generic:  12
  • تولیدکننده:  JAP AN
  • توضیح:  1.2 KOHM 5% 3W RESISTOR
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 12 KOHM
  • MFGPN:  12 KOHM
  • Generic:  12
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  12 KOHM 5% 3 W
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 15 KOHM
  • MFGPN:  15 KOHM
  • Generic:  15
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  15 KOHM 5% 3W
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 1.8 KOHM
  • MFGPN:  1.8 KOHM
  • Generic:  18
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  1.8 KOHM 3 W 5% RESISTOR
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 2.2 KOHM
  • MFGPN:  2.2 KOHM
  • Generic:  22
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  2.2 KOHM 3 W 5% RESISTOR
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 30 OHM
  • MFGPN:  30 OHM
  • Generic:  30
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  30 OHM 3W 5%
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 3.3 KOHM
  • MFGPN:  3.3 KOHM
  • Generic:  33
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  3.3 KOHM 3W 5% RES CF
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 3.5 KOHM
  • MFGPN:  3.5 KOHM
  • Generic:  35
  • تولیدکننده:  BPW
  • توضیح:  3.5 KOHM 5% 3W RESISTOR
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 39 KOHM
  • MFGPN:  39 KOHM
  • Generic:  39
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  39 KOHM 3W 5%
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 4.7 KOHM
  • MFGPN:  4.7 KOHM
  • Generic:  47
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  4.7 KOHM 3 W 5%
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 56 OHM
  • MFGPN:  56 OHM
  • Generic:  56
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  56 OHM 3W 5% RESISTOR
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 68 KOHM
  • MFGPN:  68 KOHM
  • Generic:  68
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  68 KOHM 3 W 5%
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 100 OHM
  • MFGPN:  100 OHM
  • Generic:  100
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  100 OHM 3 W 5%
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 110 OHM
  • MFGPN:  110 OHM
  • Generic:  110
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  110 OHM 5% 3 W DTO
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 150 OHM
  • MFGPN:  150 OHM
  • Generic:  150
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  150 OHM 3W 5% DF OHM RESISTOR
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان
  • 390 OHM
  • MFGPN:  390 OHM
  • Generic:  390
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  390 OHM 3 W 5%
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 320 تومان
  • 50 < 100 : 304 تومان
  • 100 < : 288 تومان