آی سی و سوکت IC & Component Sockets

تعداد زیر شاخه ها:  15 تعداد محصولات:  1247


قیمت قطعات بروز نیست لطفا قبل از خرید با پشتیبانی تماس بگیرید


زیر شاخه

  • CD4000BE
  • MFGPN:  CD4000BE
  • Generic:  4000
  • تولیدکننده:  RCA
  • توضیح:  NOR Gate,3-Func, 3-Input, CMOS, PDIP14
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 8,000 تومان
  • 50 < 100 : 7,600 تومان
  • 100 < : 7,200 تومان
  • CD4001BCN
  • MFGPN:  CD4001BCN
  • Generic:  4001
  • تولیدکننده:  NA
  • توضیح:  NOR GATE NOR 4CH 2-INP 14-DIP
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 13,600 تومان
  • 50 < 100 : 12,920 تومان
  • 100 < : 12,240 تومان
  • CD4001BNC
  • MFGPN:  CD4001BNC
  • Generic:  4001
  • تولیدکننده:  NA
  • توضیح:  CMOS NOR GATES 14PIN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 13,600 تومان
  • 50 < 100 : 12,920 تومان
  • 100 < : 12,240 تومان
  • D4001BC
  • MFGPN:  D4001BC
  • Generic:  4001
  • تولیدکننده:  NEC
  • توضیح:  D4001BC (IC)NTE Equivalent NTE4001B IC-CMOS NOR GATE
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 13,600 تومان
  • 50 < 100 : 12,920 تومان
  • 100 < : 12,240 تومان
  • HEF4001BP
  • MFGPN:  HEF4001BP
  • Generic:  4001
  • تولیدکننده:  PHILIPS
  • توضیح:  QUADRUPLE 2-INPUT NOR GATE / H1-5-53
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 13,600 تومان
  • 50 < 100 : 12,920 تومان
  • 100 < : 12,240 تومان
  • CD4001
  • MFGPN:  CD4001
  • Generic:  4001
  • تولیدکننده:  NA
  • توضیح:  NOR Gates
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 13,600 تومان
  • 50 < 100 : 12,920 تومان
  • 100 < : 12,240 تومان
  • TC4001
  • MFGPN:  TC4001
  • Generic:  4001
  • تولیدکننده:  TOSHIBA
  • توضیح:  B-Suffix Series CMOS Gates
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 13,600 تومان
  • 50 < 100 : 12,920 تومان
  • 100 < : 12,240 تومان
  • HEF4002BD
  • MFGPN:  HEF4002BD
  • Generic:  4002
  • تولیدکننده:  PHILIPS
  • توضیح:  سرامیکی نظامی/ DUAL 4-INPUT NOR GATE
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 8,320 تومان
  • 50 < 100 : 7,904 تومان
  • 100 < : 7,488 تومان
  • F4005PC
  • MFGPN:  F4005PC
  • Generic:  4005
  • تولیدکننده:  INDONESIA
  • توضیح:  militarry code
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 8,840 تومان
  • 50 < 100 : 8,400 تومان
  • 100 < : 7,956 تومان
  • MC4007
  • MFGPN:  MC4007
  • Generic:  4007
  • تولیدکننده:  MOTO
  • توضیح:  Dual Complementary Pair plus Inverter
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 12,800 تومان
  • 50 < 100 : 12,160 تومان
  • 100 < : 11,520 تومان
  • HEF4007UBD
  • MFGPN:  HEF4007UBD
  • Generic:  4007
  • تولیدکننده:  PH
  • توضیح:  Dual Complementary Pair plus Inverter
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 8,060 تومان
  • 50 < 100 : 7,656 تومان
  • 100 < : 7,256 تومان
  • CD4008BE
  • MFGPN:  CD4008BE
  • Generic:  4008
  • تولیدکننده:  RCA
  • توضیح:  4-Bit Full Adder
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 16,800 تومان
  • 50 < 100 : 15,960 تومان
  • 100 < : 15,120 تومان
  • CM4009AE
  • MFGPN:  CM4009AE
  • Generic:  4009
  • تولیدکننده:  S
  • توضیح:  ex buffer/converter
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 20,000 تومان
  • 50 < 100 : 19,000 تومان
  • 100 < : 18,000 تومان
  • CD4011BE
  • MFGPN:  CD4011BE
  • Generic:  4011
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  IC GATE NAND 4CH 2-INP 14 -DIP
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 8,000 تومان
  • 50 < 100 : 7,600 تومان
  • 100 < : 7,200 تومان
  • D4011BC
  • MFGPN:  D4011BC
  • Generic:  4011
  • تولیدکننده:  NEC
  • توضیح:  D4011BC(IC)NTE Equivalent NTE4011B IC CMOS NAND GATE
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 8,000 تومان
  • 50 < 100 : 7,600 تومان
  • 100 < : 7,200 تومان
  • HEF4011BP
  • MFGPN:  HEF4011BP
  • Generic:  4011
  • تولیدکننده:  PHILIPS
  • توضیح:  QUADRUPLE 2-INPUT NAND GATE
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 8,000 تومان
  • 50 < 100 : 7,600 تومان
  • 100 < : 7,200 تومان
  • SCL4011BE
  • MFGPN:  SCL4011BE
  • Generic:  4011
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  QUAD TWO-INPUT NAND GATE
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 12,800 تومان
  • 50 < 100 : 12,160 تومان
  • 100 < : 11,520 تومان
  • TC4011BP
  • MFGPN:  TC4011BP
  • Generic:  4011
  • تولیدکننده:  toshiba
  • توضیح:  C2MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 13,200 تومان
  • 50 < 100 : 12,800 تومان
  • 100 < : 12,500 تومان
  • CD4012AE
  • MFGPN:  CD4012AE
  • Generic:  4012
  • تولیدکننده:  RCA
  • توضیح:  4000/14000/40000 SERIES,DUAL 4-INPUT NAND GATE,PDIP14
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 11,600 تومان
  • 50 < 100 : 11,020 تومان
  • 100 < : 10,440 تومان
  • F4012PC
  • MFGPN:  F4012PC
  • Generic:  4012
  • تولیدکننده:  F
  • توضیح:  Dual 4-input NAND gate
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 11,600 تومان
  • 50 < 100 : 11,020 تومان
  • 100 < : 10,440 تومان
  • HEF4012BD
  • MFGPN:  HEF4012BD
  • Generic:  4012
  • تولیدکننده:  PH
  • توضیح:  IC GATE NAND DUAL P/N نظامی سرامیکی
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 12,480 تومان
  • 50 < 100 : 11,856 تومان
  • 100 < : 11,232 تومان