پتانسیومتر ,سرولوم / Potentiometer ,Knob

تعداد زیر شاخه ها:  9 تعداد محصولات:  69


قیمت قطعات بروز نیست لطفا قبل از خرید با پشتیبانی تماس بگیرید


زیر شاخه

  • MS91528-3S2B
  • MFGPN:  MS91528-3S2B
  • Generic:  91528
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:  32m*20m /کد:17/ms91528-3s2b
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 18,000 تومان
  • 50 < 100 : 17,100 تومان
  • 100 < : 16,200 تومان
  • 20
  • MFGPN:  20
  • Generic:  20
  • تولیدکننده:   JAPAN
  • توضیح:  18m*19m/کد:20
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 6,000 تومان
  • 50 < 100 : 5,700 تومان
  • 100 < : 5,400 تومان
  • 23
  • MFGPN:  23
  • Generic:  23
  • تولیدکننده:   JAPAN
  • توضیح:  19m*19m/کد:23
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 12,000 تومان
  • 50 < 100 : 11,400 تومان
  • 100 < : 10,800 تومان
  • 27
  • MFGPN:  27
  • Generic:  27
  • تولیدکننده:   JAPAN
  • توضیح:  27m*27m/BLACK/کد:27
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 3,800 تومان
  • 50 < 100 : 3,610 تومان
  • 100 < : 3,420 تومان
  • 30
  • MFGPN:  30
  • Generic:  30
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:  کد:30/JAPAN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 6,100 تومان
  • 50 < 100 : 5,795 تومان
  • 100 < : 5,490 تومان
  • K-1-B
  • MFGPN:  K-1-B
  • Generic:  1
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:  22m*23m/ COLOR:(0~10) JAPAN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 14,600 تومان
  • 50 < 100 : 13,870 تومان
  • 100 < : 13,140 تومان
  • K-20
  • MFGPN:  K-20
  • Generic:  20
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:  23m*18m/ COLOR:BLACK/JAPAN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 12,500 تومان
  • 50 < 100 : 11,875 تومان
  • 100 < : 11,250 تومان
  • K-2600
  • MFGPN:  K-2600
  • Generic:  2600
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:  COLOR:BLACK/JAPAN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 9,000 تومان
  • 50 < 100 : 8,550 تومان
  • 100 < : 8,100 تومان
  • K-2605
  • MFGPN:  K-2605
  • Generic:  2605
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:  15m*9m/ COLORE:CREAM/JAPAN/کد:33
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 2,200 تومان
  • 50 < 100 : 2,045 تومان
  • 100 < : 1,990 تومان
  • K-2650
  • MFGPN:  K-2650
  • Generic:  2650
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:  15m*39m/ COLOR:HIFI-P/JAPAN/کد:13/پایه کوتاه
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 12,000 تومان
  • 50 < 100 : 11,400 تومان
  • 100 < : 10,800 تومان
  • K-2650-M
  • MFGPN:  K-2650-M
  • Generic:  2650
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:   SIZE : M 20m*33m/JAPAN کد:12 /BLACK
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 10,500 تومان
  • 50 < 100 : 9,975 تومان
  • 100 < : 9,450 تومان
  • K-2891
  • MFGPN:  K-2891
  • Generic:  2891
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:  23m*23m/ COLOR:(0 ~ 10)/JAPAN/کد:18
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 14,000 تومان
  • 50 < 100 : 13,300 تومان
  • 100 < : 12,600 تومان
  • K-5000
  • MFGPN:  K-5000
  • Generic:  5000
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:  20m*15m/COLOR: BLACK/ JAPAN/کد:54
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 8,350 تومان
  • 50 < 100 : 7,933 تومان
  • 100 < : 7,515 تومان
  • K-5320
  • MFGPN:  K-5320
  • Generic:  5320
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:  23m*19m/COLOR:BLACK/JAPAN/کد:15
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 11,500 تومان
  • 50 < 100 : 10,925 تومان
  • 100 < : 10,350 تومان
  • K-5350
  • MFGPN:  K-5350
  • Generic:  5350
  • تولیدکننده:   JAPAN
  • توضیح:   13m*20m/ SIZE : M COLOR:BLACK/JAPAN/کد:25
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 6,700 تومان
  • 50 < 100 : 6,365 تومان
  • 100 < : 6,030 تومان
  • K-1-A
  • MFGPN:  K-1-A
  • Generic:  8070
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:  22m*23m/ COLOR:BLACK/JAPAN/کد:50
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 12,000 تومان
  • 50 < 100 : 11,400 تومان
  • 100 < : 10,800 تومان
  • K-53-M
  • MFGPN:  K-53-M
  • Generic:  53
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:   کد:36 SIZE : M /JAPAN/24m*23m
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 18,500 تومان
  • 50 < 100 : 17,575 تومان
  • 100 < : 16,650 تومان
  • 41
  • MFGPN:  41
  • Generic:  41
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:  25m*18m/کد:41/JAPAN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 21,500 تومان
  • 50 < 100 : 20,425 تومان
  • 100 < : 19,350 تومان
  • K-10R
  • MFGPN:  K-10R
  • Generic:  10
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:  COLOR:W/LINE JAPAN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 16,100 تومان
  • 50 < 100 : 15,295 تومان
  • 100 < : 14,490 تومان
  • K-11
  • MFGPN:  K-11
  • Generic:  11
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:  COLOR:W/O LINE,JAPAN/کد:51 SIZE:M
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 16,150 تومان
  • 50 < 100 : 15,343 تومان
  • 100 < : 14,535 تومان
  • K-13
  • MFGPN:  K-13
  • Generic:  13
  • تولیدکننده:  SATO PART JAPAN
  • توضیح:  COLOR:W/LINE JAPAN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 18,200 تومان
  • 50 < 100 : 17,290 تومان
  • 100 < : 16,380 تومان