خازن / Capacitor

تعداد زیر شاخه ها:  18 تعداد محصولات:  1518


قیمت قطعات بروز نیست لطفا قبل از خرید با پشتیبانی تماس بگیرید


زیر شاخه

  • 1.5 NF
  • MFGPN:  1.5 NF
  • Generic:  15
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  0.0015 UF 20% 2KV CERAMIC CAPACITOR
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 170 تومان
  • 50 < 100 : 162 تومان
  • 100 < : تماس
  • 10nf
  • MFGPN:  10nf
  • Generic:  10
  • تولیدکننده:  MURATA
  • توضیح:   2000 V Z5U-20%RADIAL 9.5 mm 85^C L 103Z-2KV,0.01 UF
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 200 تومان
  • 50 < 100 : 190 تومان
  • 100 < : تماس
  • 15 NF
  • MFGPN:  15 NF
  • Generic:  15
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  0.015 UF 50 V 20% CERAMIC CAPACITOR
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 50 تومان
  • 50 < 100 : 48 تومان
  • 100 < : تماس
  • 0.02 NF
  • MFGPN:  0.02 NF
  • Generic:  2
  • تولیدکننده:  SIEMENS
  • توضیح:  0.02 NF 5% CERAMIC CAPACITOR W40052B6200J
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 100 تومان
  • 50 < 100 : 95 تومان
  • 100 < : تماس
  • 33 PF
  • MFGPN:  33 PF
  • Generic:  33
  • تولیدکننده:  SIEMENS
  • توضیح:  0.033 NF 5% CERAMIC CAPACITOR W4005286331J
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 120 تومان
  • 50 < 100 : 114 تومان
  • 100 < : تماس
  • 0.1 NF
  • MFGPN:  0.1 NF
  • Generic:  1
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  0.1 NF ,100PF 1 V 20%/CERAMIC CAPACITOR
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 70 تومان
  • 50 < 100 : 67 تومان
  • 100 < : تماس
  • 0.1 UF
  • MFGPN:  0.1 UF
  • Generic:  1
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  0.1 UF,100NF 50 V CERAMIC CAPACITOR
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 50 تومان
  • 50 < 100 : 48 تومان
  • 100 < : تماس
  • 0.1 UF
  • MFGPN:  0.1 UF
  • Generic:  1
  • تولیدکننده:  NEC
  • توضیح:  0.1 UF ,100NF 10% 50 VDC CERAMIC CAPACITOR
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 50 تومان
  • 50 < 100 : 48 تومان
  • 100 < : تماس
  • 0.1 UF
  • MFGPN:  0.1 UF
  • Generic:  1
  • تولیدکننده:  KC
  • توضیح:  0.1 UF ,100NF 50 V 104 Z TS CERAMIC CAPACITOR
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 50 تومان
  • 50 < 100 : 48 تومان
  • 100 < : تماس
  • 0.1 UF
  • MFGPN:  0.1 UF
  • Generic:  1
  • تولیدکننده:  AVX
  • توضیح:  0.1 UF ,100NF 50 VDC 10%&20% CERAMIC CAPAITORC SR2150104 KAA
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 50 تومان
  • 50 < 100 : 48 تومان
  • 100 < : تماس
  • 0.22 UF
  • MFGPN:  0.22 UF
  • Generic:  22
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  0.22 UF 50 V 1 H CERAMIC CAPACITOR D47*5T1H224M51
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 100 تومان
  • 50 < 100 : 95 تومان
  • 100 < : تماس
  • 0.22 UF
  • MFGPN:  0.22 UF
  • Generic:  22
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  0.22 UF 224 MT 50 V CERAMIC CAPACITOR
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 100 تومان
  • 50 < 100 : 95 تومان
  • 100 < : تماس
  • 0.47 UF
  • MFGPN:  0.47 UF
  • Generic:  47
  • تولیدکننده:  MONO
  • توضیح:  0.47 UF 50 V 10% MT CERAMIC CAPACITOR
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 200 تومان
  • 50 < 100 : 190 تومان
  • 100 < : تماس
  • 1 NF
  • MFGPN:  1 NF
  • Generic:  1
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  1 NF 1 V 10% CERAMIC CAPACITOR
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 100 تومان
  • 50 < 100 : 95 تومان
  • 100 < : تماس
  • 1 NF
  • MFGPN:  1 NF
  • Generic:  1
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  1 NF 250 V 10% CERAMIC CAPACITOR
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 200 تومان
  • 50 < 100 : 190 تومان
  • 100 < : تماس
  • 1 NF
  • MFGPN:  1 NF
  • Generic:  1
  • تولیدکننده:  KC
  • توضیح:  1 NF 10% 102K CERAMIC CAPACITOR
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 100 تومان
  • 50 < 100 : 95 تومان
  • 100 < : تماس
  • 1 NF
  • MFGPN:  1 NF
  • Generic:  1
  • تولیدکننده:  SIEMENS
  • توضیح:  1 NF 10% /CERAMIC CAPACITOR W40052H6102K
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 100 تومان
  • 50 < 100 : 95 تومان
  • 100 < : تماس
  • 1 NF
  • MFGPN:  1 NF
  • Generic:  1
  • تولیدکننده:  PANA
  • توضیح:  1 NF 1000 V CERAMIC CAPACITOR
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 150 تومان
  • 50 < 100 : 143 تومان
  • 100 < : تماس
  • 1.2 NF
  • MFGPN:  1.2 NF
  • Generic:  12
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  1.2 NF 10% 2000 V 122 K 2KV CERAMIC CAPACITOR
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 200 تومان
  • 50 < 100 : 190 تومان
  • 100 < : تماس
  • 1.5 NF
  • MFGPN:  1.5 NF
  • Generic:  15
  • تولیدکننده:  SIEMENS
  • توضیح:  1.5 NF 5% CAPACITOR CERAMIC W400 52C6152J
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 150 تومان
  • 50 < 100 : 143 تومان
  • 100 < : تماس
  • 10 NF
  • MFGPN:  10 NF
  • Generic:  10
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  10 NF 50 V CERAMIC CAPACITOR
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 50 تومان
  • 50 < 100 : 48 تومان
  • 100 < : تماس