BF350-2EB-B-PVC


  • BF350-2EB-B-PVC
  • MFGPN:  BF350-2EB-B-PVC
  • Generic:  3503
  • تولیدکننده:  VOLLTEL Measurement technology
  • توضیح:  R: 350.3 OHM G.F : 2.11 10% GARDE : 0.3MV/MA electronic weight sensor double axles with full bridge strain gage
  • حداقل خرید:  1 pcs
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 150,000 تومان
  • 50 < 100 : 149,000 تومان
  • 100 < : 148,000 تومان