ترمینال صد زوجی MDF


  • ترمینال صد زوجی MDF
  • MFGPN:  ترمینال صد زوجی MDF
  • Generic:  ترمینال IDC
  • تولیدکننده:  زیمنس
  • توضیح:  ترمینال صد زوجی MDF زیمنس المان
  • حداقل خرید:  1 pcs
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,000,000 تومان
  • 50 < 100 : 990,000 تومان
  • 100 < : 980,000 تومان