ترمینال ده زوجی قهوه ای


  • ترمینال ده زوجی قهوه ای
  • MFGPN:  ترمینال ده زوجی قهوه ای
  • Generic:  ترمینال IDC
  • تولیدکننده:  ITMC
  • توضیح:  ترمینال قهوه ای ده زوجی normally open شرکت ITMC
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 10,000 تومان
  • 50 < 100 : 9,700 تومان
  • 100 < : 9,100 تومان